• liansu
  • tuite (2)
  • tumblr
  • youtube
  • lingfy
  • 08041ABOUT
  • 08041ABOUTx
  • KYLINGE, öz islegiňiz üçin dürli görnüşleri hödürleýär we komponentleri dizaýn etmekde, ösdürmekde we öndürmekde hünär we güýçli ukyplara eýe.enjamlarymyzyň iň ýokary hilli we ajaýyp öndürijiligini üpjün etmek, dürli müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin has köp mümkinçilik berip biler.
  • KYLINGE tehniki we bazar pikirlerini ýygnamaga we müşderilerimiziň dostlaryna öz wagtynda jogap bermäge, has gymmatly wariantlary bellemäge we biziň üçin gowy bäsdeşlik ukybyny saklamaga bagyşlanýar we ýöriteleşdirilen çözgütler müşderiniň iş şertlerine we aýratyn talaplaryna laýyklykda üpjün edip biler.
  • Bizde ajaýyp ekspeditor agent topary bar we zerur bolanyňyzdan soň salgylanma üçin bäsdeşlik bahasyny hödürläp bileris we bu siziň üçin has köp iberiş çykdajylaryny tygşytlap biler diýip umyt edýäris.
  • Bazar bilen tanyş bolmadyk täze müşderi üçin ýerli bazar maglumatlary bermäge we maslahat beriji görkezmeler bermäge synanyşýarys, şol bir wagtyň özünde ösüş çykdajylaryňyzy tygşytlamak we hilimizi gowy bilmek üçin iň az mukdaryny 1 bölek goldaýarys. we siziň bazaryňyz.

Elektrik stakerlerinde, elektrik ýük awtoulaglarynda we jaklarda, elektrik forkliftinde 13 ýyllyk tejribe

2009-njy ýylda gurlan Taizhou Kylinge Technology Co., Ltd., taňtze derýasynyň deltasyna degişli Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Taixing şäherinde ýerleşýär, Şanhaýdan awtoulag bilen takmynan 2,5 sagat wagt alýar we transport gaty amatly.Bu tabşyrylan materiallary gaýtadan işleýän hünärmen.

Toparymyz size professional lazer amaly çözgütleri mugt berer