• liansu
  • tuite (2)
  • tumblr
  • youtube
  • lingfy

Biz hakda

Enjamlary material bilen işlemekde 13 ýyllyk tejribe

Taizhou Kylinge Technology Co.ltd, 2009-njy ýylda guruldy, Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Taixing şäherinde, taňze derýasynyň deltasyna degişli, Şanhaýdan awtoulag bilen takmynan 2,5 sagat wagt alýar, transport gaty amatly, professional material işleýän enjam öndürijisi.

Esasy önümler we baglanyşykly ýük göterijiligi edip biler

※ Doly elektrik togtadyjy stacker 1.0 - 2.0 tonna
※ emiarym elektrik stakeri 1.0 - 2.0 tonna
※ Walkie Electric Stacker 1.0 - 2.0 tonna
※ Doly elektrik deňagramly deňagramly stacker 1.0 - 2.0 tonna
※ Doly elektrik deňagramly stakeri 1,0 - 1,5 tonna
Ual Manual Stacker 1.0 - 3.0 tonna
※ Doly elektrik palet ýük awtoulagy 2.0 - 3.0 tonna
※ emiarym elektrik palet ýük awtoulagy 2.0 - 3.0 tonna
Ual El bilen palet ýük awtoulagy 2.0 - 5.0 tonna
※ Elektrik forklift 1.0 - 5.0 tonna
※ Garnituralar

Işgärler we gözleg işgärleri, ussahananyň ýagdaýy

KYLINGE-de öz kebşirleýiş gaýtadan işlemek, gurnamak, reňklemek, 10 000 inedördül metr alýan ussahanalary barlamak, ualyllyk önümçilik kuwwaty 10000 setden gowrak, 60-dan gowrak işgärimiz we 6 gözleg işgärimiz bar, müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen zatlary hem kabul edip bileris.

Kylinge Technology Co., Ltd. Gözleg we gözleg işlerine bagyşlanýar

Müşderileriň talaplaryna laýyklykda seriýamyzy hemişe täzeläp, kämilleşdirmegi dowam etdirýäris, önümçilik prosesine çig mal - Kesmek - Görmek - Burawlamak - Freze - Lathing - Basyş - Kebşirlemek - Polatlamak - Gurnamak - Synag - Gaplamak - ippingüklemek

Kylinge bäsdeşlik bahasy we ygtybarlylyk wagty

KYLINGE, şol bir hil boýunça hödürläp biljek iň pes bahamyzy size bermegi wada berýär we şertnama gol çekilenden soň bazar bahasynyň üýtgemegi töwekgelçiligini alarys.

Kylinge ýörelgesi

Gowy iman, ýokary hilli, özara peýdalar, has köp dostuňyza baryp görmäge we gepleşik geçirmäge, ýeňiş gazanmak üçin tüýs ýürekden garşy alyň.

Işgärler we gözleg işgärleri, ussahananyň ýagdaýy.

KYLINGE-de öz kebşirleýiş gaýtadan işlemek, gurnamak, reňklemek, 10 000 inedördül metr alýan ussahanalary barlamak, ualyllyk önümçilik kuwwaty 10000 setden gowrak, 60-dan gowrak işgärimiz we 6 gözleg işgärimiz bar, müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen zatlary hem kabul edip bileris.
Kylinge Technology Co., Ltd. Gözleg we gözleg işlerine bagyşlanýar.

Müşderileriň talaplaryna laýyklykda seriýamyzy elmydama täzeläp, kämilleşdirmegi dowam etdirýäris, önümçilik prosesine çig mal - Kesmek - Görmek - Burawlamak - Freze - Lathing - Basyş-Kebşirlemek - Polishing - Gurnamak - Synag - Gaplamak - ippingüklemek.

gongchang.
wudo '
sf

Kylinge bäsdeşlik bahasy we ygtybarlylyk wagty

KYLINGE, şol bir hil boýunça hödürläp biljek iň pes bahamyzy size bermegi wada berýär we şertnama gol çekilenden soň bazar bahasynyň üýtgemegi töwekgelçiligini alarys.