• liansu
  • tuite (2)
  • tumblr
  • youtube
  • lingfy

Sorag-jogap

1-nji sorag: Zawodyňyz nirede?Men ol ýere nädip baryp bilerin?

J: Şanhaý şäheriniň golaýynda awtoulagda takmynan 2,5 sagat gerek.Ulag gaty amatly.

2-nji sorag: Önümleriňiziň hemmesi kepillik bilen örtülendirmi?

J: Hawa.AII önümlerimiz 1 ýyllyk kepillik we mugt

3-nji sorag: arzanladyş alyp bilerinmi?

J: Elbetde.Uly sargytlar, köne müşderiler we ýygy-ýygydan müşderiler üçin iň oňat arzanladyş berýäris we kesgitlänimizden soň bazar bahasynyň üýtgemegi töwekgelçiligini edýäris.

4-nji sorag: Garyşyk sargyt goýup bilerinmi?Mysal üçin, maňa 2 sany elektrik stakeri we 1 sany el paletli ýük maşyny gerek, şeýlemi?

J: Elbetde.Dürli modelleri isleýşiňiz ýaly garyşdyryp bilersiňiz.

5-nji sorag: Önümlere öz nyşanymyzy goşup bilersiňizmi ýa-da dizaýnlarymyzy ulanyp bilersiňizmi?

J: Elbetde, OEM / ODM hyzmatyny edýäris.Mundan başga-da, dizaýnyňyzyň kanun tarapyndan goraljakdygyny wada berýäris, bu barada başga hiç kime aýtmarys.Bu siziň awtorlyk hukugyňyz.

6-njy sorag: Konteýner ýüklemek üçin önümleri başga şäherdäki zawodymyza iberip bilersiňizmi?

J: Hawa, jikme-jik salgyňyzy bize iberiň, zawodyňyzy wagtynda ibereris.

7-nji sorag: ippingük daşamak usullaryňyz nähili?

J: Ulag, adatça deňiz we howa arkaly müşderiniň islegine baglydyr.Şeýle hem, başga iberiş usullaryny saýlap bilersiňiz we ibermezden ozal bize habar berip bilersiňiz.

8-nji sorag: Hyzmatdan soň nähili?

J: 7 * 24 sagat Onlaýn tehniki goldaw, soňundan saýtda hyzmat etmeli bolsaňyz, utgaşdyryp we hyzmatdaşlyk edip bileris.

9-njy sorag: Harytlaryňyzy eltip bermezden ozal barlaýarsyňyzmy?

J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar.

10-njy sorag: Başlangyç wagtyňyz näçe?

J: Adaty ýagdaýlarda 7 günden 20 güne çenli.