• liansu
 • tuite (2)
 • tumblr
 • youtube
 • lingfy

Habarlar

 • Gidrawlik el bilen işleýänler üçin iş düzgünleri

  Gidrawlik el bilen işleýänler üçin iş düzgünleri

  1. Çäreleri ulanyň1.1 Artykmaç ýüklemek düýbünden gadagan; 1.2 adingüklemek: ýüküň agyrlyk merkezi ýüküň öňüni almak üçin çeňňegiň merkezine goýulmalydyr; 1.3 Pyýada ýöräniňizde: gaty we tekiz ýoluň üstünde ýöremek iň gowusydyr ; 1.4 adingüklenende we düşürilende: aşaky tigir bolmaly ...
  Koprak oka
 • Elektrik palet stackerini nädip işletmeli?

  Elektrik palet stackerini nädip işletmeli?

  1. Işletmek: Elektrik stakeri işe başlamazdan ozal batareýanyň doly zarýadlydygyny we görkezijiniň çyrasynyň kadaly görkezilýändigini barlaň.Düwmäni açar çukuryna salyň we başlangyç enjamy sagat ugruna öwüriň.2.Öňe / yza: elektrik palet stacker enjamynyň dolandyryş tutawajyny yza çekiň ...
  Koprak oka
 • El paletli ýük awtoulagyny ulananymyzda haýsy gykylyga üns berýäris?

  El paletli ýük awtoulagyny ulananymyzda haýsy gykylyga üns berýäris?

  1. Harytlar ýüklenende we düşürilende, harytlaryň aşa köp ýygnanmagyndan gaça duruň.Harytlaryň toplanmagy gaty ýokary bolsa, iş wagtynda haryt düşmek aňsat, bu howpsuz däl, ýöne harytlara zeper ýetirmek hem aňsat.2.Manual palet ýük awtoulaglary, ins hadysasyndan gaça durmak üçin arassa ýerleşdirildi ...
  Koprak oka
 • Sürüjiniň işleýiş usuly, düşürmek, el bilen palet ýassygy

  Sürüjiniň işleýiş usuly, düşürmek, el bilen palet ýassygy

  1. El bilen palet stackeriniň işleýiş usuly El bilen saklaýjyny sürmezden ozal tormoz we nasos stansiýasynyň iş şertlerini barlaň we batareýanyň doly zarýad alandygyna göz ýetiriň.Dolandyryş tutawajyny iki eliňiz bilen tutuň we ulagy işleýän harytlara haýal hereket etmäge mejbur ediň.Eger w ...
  Koprak oka
 • Elektrik saklaýjyny saýlamak üçin maslahatlar

  Elektrik saklaýjyny saýlamak üçin maslahatlar

  .Amal funksiýasyna görä, ilki bilen kompaniýamyzyň p ... boýunça kesgitlenip bilner.
  Koprak oka
 • Bölekleri geýýän elektrik stakeri näme?

  Bölekleri geýýän elektrik stakeri näme?

  Adaty içerki ýangyç ulaglary bilen deňeşdirilende, elektrik saklaýjy ýangyç sarp etmegiň çykdajylaryny tygşytlaýar.Esasanam halkara nebitiň bahasy ýokary bolan ýagdaýynda, köp kärhanalar seresaplylyk bilen hasaplanylandan soň elektrik stakerleriniň has tygşytlydygyna göz ýetirýärler.Elektrik stakeri g etmeli ...
  Koprak oka
 • Elektrik stakeri gündelik hyzmat

  Elektrik stakeri gündelik hyzmat

  1. temperatureokary temperaturada we çyglylykda elektrik saklaýjynyň aýratynlyklary temperatureokary temperaturada we ýokary çyglylyk şertlerinde temperatura has ýokary we howa yssy bolýar, bu hem sürüjiniň howpsuz işlemegine uly täsir eder.2. heatylylygyň ýaýramagy ...
  Koprak oka
 • Palet görnüşli stakanda elektrik deňagramly stend

  Palet görnüşli stakanda elektrik deňagramly stend

  “KYLINGE” görnüşi deňagramly elektrik saklaýjynyň üstünde dur, bahalandyrylan ýük göterijiligi 1 tonna, 1,5 tonna, beýikligi 1,6 metrden 3,5 metre çenli.Elektromagnit tormoz kabul edildi.Harytlaryň howlusynda, ammarda, nebitde, himiýada, derman önümlerinde gaplamak, ýüklemek, düşürmek we işlemek üçin amatly ...
  Koprak oka
 • Elektrik saklaýjynyň ýalňyşlyklary we çözgütleri

  Elektrik saklaýjynyň ýalňyşlyklary we çözgütleri

  Elektrik saklaýjynyň ýalňyşlyklary we çözgütleri 1. Elektrik saklaýjy göterip bilmeýär .Alňyşlyk sebäbi: dişli nasos we nasos aşa könelýär;Tersine klapanda relýef klapanynyň nädogry ýokary basyşy;Nebit basyşy turbageçirijisiniň syzmagy;Gidrawlik ýagyň temperaturasy gaty ýokary;Gapynyň süýşýän çarçuwasy f ...
  Koprak oka
 • Elektrik stakerleriniň howpsuz işlemeginde üns bermeli köp meseleler bar

  Elektrik stakerleriniň howpsuz işlemeginde üns bermeli köp meseleler bar

  Elektrik stakerleriniň howpsuz işlemeginde üns bermeli köp meseleler bar Aşakda käbir peýdaly teklipler bar.1. Elektrik saklaýjynyň operatory, içeninden, aşa agramly, aşa ýokary ýa-da çalt hereket edeninden soň sürmäge rugsat berilmeýär we tormozlamak ýa-da ýiti öwrülmek gadagandyr.Gadagan ...
  Koprak oka
 • Näme üçin el gidrawlik palet ýük awtoulagyny düşürip bolmaýar?

  Näme üçin el gidrawlik palet ýük awtoulagyny düşürip bolmaýar?

  El bilen gidrawliki ýük awtoulagynyň düşürilmezliginiň ilkinji sebäbi, onuň uzak wagtlap ýokary galmagydyr. El bilen gidrawliki palet ýük awtoulagy uzak wagtlap ýokary galýan bolsa, käbir bogunlaryň poslamagyna sebäp bolup biler şowsuz işleýiş gurşawy ...
  Koprak oka
 • El gidrawlik palet awtoulagynyň ýokary galmagynyň sebäbi näme?

  El gidrawlik palet awtoulagynyň ýokary galmagynyň sebäbi näme?

  1. Gidrawlik ýagy ýok, ýeterlik gidrawlik ýag goşuň.2. theagyň arassalygy ýeterlik däl.3.Sazlaýjy nurbat gaty dar, sazlaýjy bolt gaty ýakyn ýa-da klapan hemişe açyk bolar ýaly sazlaýjy nurbat gaty berk.O halkaly möhüri çalyşmaly.4. Nebit nasosynda howa bar ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5